singleton.h #ifndef __SINGLETON_H__ #define __SINGLETON […]